Thượng cổ, Quỷ Vương bại trận dưới tay của Thần Maturin trong trận tử chiến Thần Quỷ tại Macroverse, tuy nhiên, hắn kịp để lại Quỷ Ấn trên người hậu duệ của Maturin, người về sau này là nữ thần Marina.. Sau đó Quỷ Vương bị rơi vào vũ trụ phàm thế và đáp xuống trái đất ở nơi mà về sau này là thị trấn Derry… Hàng triệu năm sau tính bằng thời gian ở Phàm Thế, hắn hồi tỉnh mỗi 27 năm một lần sau thời gian dài ngủ đông, cũng chính khi nữ thần Marina bị rơi vào vòng quay luân hồi, đầu thai xuống nhân thế…
Nhiều năm sau khi bị nhóm Loser đánh bại, hắn lại tái sinh thêm một lần nữa… Dưới hình dạng của con người – Robert Bob Gray, hắn gặp một phàm nữ tên là Isabella, hắn nảy sinh tình cảm với cô ta để rồi cơ thể của một thực thể tà ác cổ đại như hắn bị kích động như những thiếu niên người phàm mà thường ngày hắn xem thường, không khống chế được xao động trong nội tâm, không đè nén được dục vọng trong lòng.

***
Content:

In ancient times, the Demon King was defeated at the hands of God Maturin in the battle of Gods and Demons at Macroverse, however, he promptly left the mark of the devil on the body a descendants of Maturin, who would later be the goddess Marina. He crashed in the Mortal Universe and landed on the earth in what would later be the town of Derry … Millions of years later by the time of the mortal universe, he regained consciousness every 27 years after a long period of hibernation, also when the goddess Marina fell into the cycle of reincarnation, reincarnated to mortal world …

Years after being defeated by the Loser group, he was reborn again … In the form of a man – Robert Bob Gray, he met a mortal girl named Isabella, he developed feelings for her and then his body of an ancient evil being like him provoked like ordinary mortals he despises, cannot control inner turmoil, cannot suppress lust in his heart.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *