Tìm hiểu và sử dụng hàm INT: Lấy phần nguyên của 1 số và hàm MOD: Chia lấy PHẦN DƯ của số thứ nhất cho số thứ 2.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *