Bài này chúng ta sẽ học về 3 tính chất của khai báo biến sử dụng từ khóa let trong JavaScript. Khác với từ khóa var, từ khóa let gần hơn với C# nó không cho phép hoisting, không khai báo trùng tên biến và chỉ hỗ trợ block scope.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *