Tóm tắt truyện Độ Sâu Của ái...

Truyện 4 Phương

Anh yêu cô, nhân nhượng cô sẽ thành các việc hay làm, nhưng thân phận béo tròn sau lưng anh thì quan yếu khinh thường, dần dần khiến cô không thể chưa