Tóm tắt truyện Nếu Trong Lòng Anh...

Truyện 4 Phương

Kiếp này, cha ngày chính yếu sở hữu em là: Ngày anh xuất hiện bên trên đời, ngày em có mặt trên thị trường trên đời, ngày em và anh biến thành