Đánh giá truyện người đàn ông kiên...

Truyện 4 Phương

Thân là thành viên gia đình nối nghiệp của tập đoàn, anh biết lấy vợ số đông là trách nhiệm thư hùng cũng tránh chưa khỏi. Khế mong kết hôn môn đăng