Nhận xét truyện Tổng chủ tịch đoạt...

Truyện 4 Phương

“Ngay từ lúc bắt đầu em liền cần đến ánh mắt ấy quan sát chúng tôi, chẳng hề em hy vọng cảnh đợt trước được tái hiện một lần nữa sao” Trình